70m2 od 2022 roku

Budowa domu do 70 m² - Podstawa prawna:

Uchwalone we wrześniu 2021 roku (w ramach Polskiego Ładu) zmiany ustaw prawo budowlane oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziły do systemu prawnego możliwość łatwiejszej budowy domów jednorodzinnych, a dokładniej „wolnostojących nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m², których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora”.

Budowa domu do 70 m² – jaki metraż powierzchni użytkowej realnie można mieć?

Warto zwrócić uwagę, że przepis mówi o dwukondygnacyjnym budynku o powierzchni zabudowy do 70 m². Powierzchnia zabudowy to w uproszczeniu powierzchnia, jaką budynek zajmuje na działce.

Zgodnie z nowelizacją dom może zająć do 70 m² powierzchni działki i mieć dwie kondygnacje. Zatem w ramach tego programu możemy wybudować dom niemal dwukrotnie większy niż 70 m² powierzchni użytkowej. Ponadto antresola nie jest uważana za kolejną kondygnację, więc dom może być jeszcze większy.

Warunki zabudowy domu do 70 m²

Domu do 70 m² nie możemy zbudować wszędzie. Tak jak każdy inny budynek, musi on zostać wzniesiony tylko na działce do tego przeznaczonej. O tym, czy teren jest przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne, decyduje plan zagospodarowania przestrzennego gminy. A przy jego braku – decyzja o warunkach zabudowy wydawana przez gminę.

Przy budowie domu do 70 m², organ wydający decyzję o warunkach zabudowy ma 21 dni od dnia złożenia wniosku na ustosunkowanie się do prośby. Wniosek o wydanie takiej decyzji można złożyć z wykorzystaniem aplikacji e-Budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl). Dokument zawiera praktyczne wskazówki dotyczące prawidłowego wypełnienia formularza i załączania wymaganych dokumentów. To znacznie ułatwia samodzielne złożenie wniosku.

Wypełniony w serwisie e-Budownictwo formularz można przesłać drogą elektroniczną poprzez ePUAP lub wydrukować i przekazać drogą tradycyjną.

Budowa domu do 70 m² , a zgłoszenie prac budowlanych

Budowa domu do 70 m² nie wymaga pozwolenia na budowę, ale wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy również dołączyć szereg dokumentów, między innymi:

  • projekt zagospodarowania działki;
  • projekt architektoniczno-budowlany;
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana.

Gotowe projekty budynków można bezpłatnie pobrać ze strony GUNB, co daje pierwsze oszczędności. Projekt ten następnie może zaadaptować do działki osoba z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej uprawniającej do sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych.

Do zgłoszenia budowy domu do 70 m² konieczne będzie dołączenie dodatkowych oświadczeń:

  • że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych
  • że inwestor przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy
  • że dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna

Również w tym przypadku zgłoszenia można dokonać z wykorzystaniem aplikacji e-Budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Organ administracji nie ma możliwości sprawdzenia przedstawionej dokumentacji ani wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia. To powoduje brak kontroli nad realizacją i dodatkowe obowiązki dla nadzoru budowlanego. Ten będzie dopiero sprawdzać zgodność zrealizowanych robót z przepisami oraz ewentualnie wszczynał postępowania naprawcze. Budowa domu do 70 m² niezgodnie z prawem będzie wiązała się z obowiązkiem doprowadzenia go do właściwego stanu.

Budowa domu do 70 m² – kiedy zacząć prace?

Do budowy domu do 70 m² można przystąpić zaraz po doręczeniu zgłoszenia. Nie trzeba na nic czekać.

Ponadto wprowadzono możliwość rezygnacji z zatrudnienia kierownika budowy. To oszczędność kolejnych tysięcy złotych, ale i przyjęcie na siebie odpowiedzialności za cały proces budowy, za zgodność budynku z projektem i wymogami.

Nie ma konieczności prowadzenia dziennika budowy. Formalności na etapie przygotowania do budowy domu do 70 m² znacznie ograniczono, a na etapie budowy sprowadzono do zera.

O zakończeniu budowy inwestor zawiadamia organ nadzoru budowlanego. Jeżeli organ w terminie 14 dni nie zgłosi sprzeciwu, można rozpocząć użytkowanie domu.

Odpowiedzialność karna przy budowie domu do 70 m²

Przepisy wskazują, że dom może zostać wzniesiony tylko w celu zaspokojenia własnych potrzeb. Brak dotrzymania tego warunku jest zagrożony odpowiedzialnością karną. Zapis ten miał uniemożliwić deweloperom korzystanie z przywilejów dedykowanych inwestorom prywatnym.

Budowa domów rekreacyjnych na zgłoszenie

Nowe przepisy przewidują też możliwość budowy na zgłoszenie wolnostojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy:

  • do 35 m²;
  • powyżej 35 m², ale nie więcej niż 70 m², pod warunkiem, że rozpiętość elementów konstrukcyjnych w takich obiektach nie wyniesie więcej niż 6 m, a wysięg wsporników nie więcej niż 2 m;

(przy czym liczba tych budynków na działce nie może być jednak większa niż jeden na każde 500 m² działki).

Sortowanie
Pokazuje 1 - 3 z 3 elementów
Pokazuje 1 - 3 z 3 elementów